گواهینامه SSL

گواهینامه استاندارد DV SSL
  • بله قابل استفاده برای دامنه ملی
  • خیر نیاز به ارائه مدرک رسمی
گواهینامه استاندارد Wildcard DV SSL
  • بله قابل استفاده برای دامنه ملی
  • خیر نیاز به ارائه مدرک رسمی
گواهینامه سازمانی OV SSL
  • بله قابل استفاده برای دامنه ملی
  • بله نیاز به ارائه مدرک رسمی
گواهینامه سازمانی Wildcard OV SSL
  • بله قابل استفاده برای دامنه ملی
  • بله نیاز به ارائه مدرک رسمی
گواهینامه پیشرفته EV SSL
  • بله قابل استفاده برای دامنه ملی
  • بله نیاز به ارائه مدرک رسمی