هاست دانلود

مقدماتی
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • SAS هارد پرسرعت
 • ایران محل سرور
 • دارد امکان ارتقا
 • 1 نوع Raid
 • دارد دسترسی FTP
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد دامنه Add On
اقتصادی
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • SAS هارد پرسرعت
 • ایران محل سرور
 • دارد امکان ارتقا
 • 1 نوع Raid
 • دارد دسترسی FTP
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد دامنه Add On
شرکتی
 • 30 گیگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • SAS هارد پرسرعت
 • ایران محل سرور
 • دارد امکان ارتقا
 • 1 نوع Raid
 • دارد دسترسی FTP
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد دامنه Add On
سازمانی
 • 40 گیگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • SAS هارد پرسرعت
 • ایران محل سرور
 • دارد امکان ارتقا
 • 1 نوع Raid
 • دارد دسترسی FTP
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد دامنه Add On
حرفه ای
 • 60 گیگابایت میزان فضا
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • SAS هارد پرسرعت
 • ایران محل سرور
 • دارد امکان ارتقا
 • 1 نوع Raid
 • دارد دسترسی FTP
 • نامحدود تعداد دامنه پارک شده
 • نامحدود تعداد دامنه Add On